Powder (Pooja)
 1. Nayam

  PP0010 Senthuram
  £0.50 £0.42
 2. Gopuram

  PP0012 Gopuram KumKum
  £2.00 £1.67
 3. Gopuram

  PP0013 Kasturi Turmeric
  £2.00 £1.67
 4. PP0016 Thalampoo Green Kum Kum
  £1.50 £1.25
 5. Shingar

  PP0018 Kum Kum
  £0.76 £0.63
 6. Gopuram

  PP0019 Thalampoo KumKum
  £2.00 £1.67
 7. Eyetex

  PP0020 Sindhoor Red 03
  £1.50 £1.25
 8. Gopuram

  PP0021 Kum Kum Tin
  £0.50 £0.42
 9. Gopuram

  PP0022 Turmeric Tin
  £0.50 £0.42
 10. Amman Cottage

  PP0051 Amman Chandan Tika Tablets
  £2.50 £2.08
 11. Gopuram

  PP0052 Gopuram Sandal Powder
  £1.50 £1.25
 12. Sitha Nathan

  PP0053 Vibuthi
  £1.00 £0.83
 13. Madrass Iyer's

  PP0054 Sandal Powder
  £2.00 £1.67
 14. Sikharam

  PP0055 Sandal Tablets
  £4.00 £3.33
 15. Sitha Nathan

  PP0056 Vibuthi
  £12.00 £10.00
 16. Madrass Iyer's

  PP0058 Padikaram
  £3.00 £2.50
 17. Sri Rathi

  PP0059 Kum Kum
  £0.76 £0.63
 18. Eyetex

  PP0060 Kum Kum Paste
  £0.76 £0.63
 19. Gopuram

  PP0061 KumKum & Turmeric on Leaf
  £1.00 £0.83
 20. Eyetex

  PP0062 Kajal / Kanmai / Eye Liner Sachet
  £1.50 £1.25
 21. Eyetex

  PP0063 Eyetex Kum Kum 11 in 1
  £2.50 £2.08
 22. Gopuram

  PP0064 KumKum & Turmeric Sachet
  £0.76 £0.63
 23. PP0065 Sri Sooranam
  £1.00 £0.83
 24. Suganda

  PP0066 Suganda KumKum Red 3
  £2.00 £1.67
 25. Krishna

  PP0067 Punugu
  £2.00 £1.67
 26. Mukkudal

  PP0068 Aragaja Tika Black
  £2.00 £1.67
 27. Swamy Krishna

  PP0069 Thirumanjanam
  £2.00 £1.67
 28. Gopuram

  PP0070 Turmeric Powder Sachet
  £0.76 £0.63
 29. Sikharam

  PP0071 Sandal Wood Powder
  £8.00 £6.67
 30. Sikharam

  PP0072 Sandal Wood Powder
  £12.00 £10.00
 31. PP0073 Abhisheka Powder
  £2.50 £2.08
 32. Gokulam

  PP0074 Gokulam Sandal Powder
  £3.00 £2.50