Powder (Pooja)
 1. Nayam

  PP0010 Senthuram
  £0.50 £0.42
 2. Bhawani

  PP0011 Havan Samagiri
  £2.50 £2.08
 3. Gopuram

  PP0012 Kum Kum
  £1.50 £1.25
 4. Gopuram

  PP0013 Kasturi Turmeric
  £1.50 £1.25
 5. Gopuram

  PP0014 Turmeric
  £1.50 £1.25
 6. PP0016 Thalampoo Green Kum Kum
  £1.50 £1.25
 7. Gopuram

  PP0017 Kum Kum Sachet Sachet
  £0.50 £0.42
 8. Shingar

  PP0018 Kum Kum
  £0.76 £0.63
 9. Eyetex

  PP0020 Sindhoor Red 03
  £1.50 £1.25
 10. Gopuram

  PP0021 Kum Kum Tin
  £0.50 £0.42
 11. Gopuram

  PP0022 Turmeric Tin
  £0.50 £0.42
 12. Amman Cottage

  PP0051 Sandal Tablets
  £2.50 £2.08
 13. Sitha Nathan

  PP0053 Vibuthi
  £1.00 £0.83
 14. Madrass Iyer's

  PP0054 Sandal Powder
  £2.00 £1.67
 15. Sikharam

  PP0055 Sandal Tablets
  £4.00 £3.33
 16. Madrass Iyer's

  PP0058 Padikaram
  £3.00 £2.50
 17. Sri Rathi

  PP0059 Kum Kum
  £0.76 £0.63
 18. Eyetex

  PP0060 Kum Kum Paste
  £0.76 £0.63
 19. Gopuram

  PP0061 Kum Kum & Turmeric on Leaf On Leaf
  £1.00 £0.83
 20. Eyetex

  PP0062 Kajal / Kanmai / Eye Liner Sachet
  £1.50 £1.25
 21. Eyetex

  PP0063 Eyetex Kum Kum 11 in 1
  £2.50 £2.08
 22. Gopuram

  PP0064 Kum Kum & Turmeric Sachet Sachet
  £0.50 £0.42
 23. PP0065 Namak katti Multi colour
  £1.00 £0.83
 24. Suganda

  PP0066 Kum Kum Red 3
  £1.50 £1.25
 25. Krishna

  PP0067 Punugu
  £2.00 £1.67
 26. Mukkudal

  PP0068 Aragaja Tika Black
  £2.00 £1.67
 27. Swamy Krishna

  PP0069 Thirumanjanam
  £2.00 £1.67
 28. Gopuram

  PP0070 Turmeric Powder Sachet
  £0.50 £0.42