Powder (Pooja)
 1. Nayam

  PP0010 Senthuram
  £0.50
 2. Bhawani

  PP0011 Havan Samagiri
  £2.50
 3. Gopuram

  PP0012 Kum Kum
  £1.50
 4. Gopuram

  PP0013 Kasturi Tumeric
  £1.50
 5. Gopuram

  PP0014 Tumeric
  £1.50
 6. Suganda

  PP0015 Kum Kum Red 4
  £1.50
 7. Gopuram

  PP0017 Kum Kum Sachet Sachet
  £0.50
 8. Shingar

  PP0018 Kum Kum
  £0.75
 9. Gopuram

  PP0019 Thalampoo Kum Kum Sachet
  £1.50
 10. Eyetex

  PP0020 Sindhoor Red 03
  £1.50
 11. Gopuram

  PP0021 Kum Kum Tin
  £0.50
 12. Gopuram

  PP0022 Tumeric Tin
  £0.50
 13. Amman Cottage

  PP0051 Sandal Tablets
  £2.50
 14. Lotus

  PP0052 Sandal Tablets
  £3.00
 15. Sitha Nathan

  PP0053 Vibuthi
  £150.00
 16. Madrass Iyer's

  PP0054 Sandal Powder
  £1.50
 17. Sikharam

  PP0055 Sandal Tablets
  £4.00
 18. Sitha Nathan

  PP0056 Vibuthi
  £8.00
 19. Hari Darshan

  PP0057 Sandal Tika
  £3.00
 20. Madrass Iyer's

  PP0058 Padikaram
  £1.50
 21. Sri Rathi

  PP0059 Kum Kum
  £0.75
 22. Eyetex

  PP0060 Kum Kum Paste
  £0.75
 23. Gopuram

  PP0061 Kum Kum & Tumeric on Leaf On Leaf
  £1.00
 24. Eyetex

  PP0062 Kajal / Kanmai / Eye Liner Sachet
  £150.00
 25. Eyetex

  PP0063 Kum Kum 11 in 1
  £2.50
 26. Gopuram

  PP0064 Kum Kum & Tumeric Sachet Sachet
  £0.50
 27. Suganda

  PP0066 Kum Kum Red 3
  £1.50
 28. Krishna

  PP0067 Punugu
  £2.00