Powder (Pooja)
 1. Nayam

  PP0010 Senthuram
  £0.50
 2. Bhawani

  PP0011 Havan Samagiri
  £2.50
 3. Gopuram

  PP0012 Kum Kum
  £1.50
 4. Gopuram

  PP0013 Kasturi Turmeric
  £1.50
 5. Gopuram

  PP0014 Turmeric
  £1.50
 6. Gopuram

  PP0017 Kum Kum Sachet Sachet
  £0.50
 7. Shingar

  PP0018 Kum Kum
  £0.75
 8. Gopuram

  PP0019 Thalampoo Kum Kum Sachet
  £1.50
 9. Eyetex

  PP0020 Sindhoor Red 03
  £1.50
 10. Gopuram

  PP0022 Turmeric Tin
  £0.50
 11. Amman Cottage

  PP0051 Sandal Tablets
  £2.50
 12. Sitha Nathan

  PP0053 Vibuthi
  £1.00
 13. Madrass Iyer's

  PP0054 Sandal Powder
  £2.00
 14. Hari Darshan

  PP0057 Sandal Tika
  £3.00
 15. Madrass Iyer's

  PP0058 Padikaram
  £3.00
 16. Eyetex

  PP0060 Kum Kum Paste
  £0.75
 17. Gopuram

  PP0061 Kum Kum & Turmeric on Leaf On Leaf
  £1.00
 18. Eyetex

  PP0063 Kum Kum 11 in 1
  £2.50
 19. Gopuram

  PP0064 Kum Kum & Turmeric Sachet Sachet
  £0.50
 20. Krishna

  PP0067 Punugu
  £2.00
 21. Mukkudal

  PP0068 Aragaja Tika Black
  £2.00
 22. Swamy Krishna

  PP0069 Thirumanjanam
  £2.00
 23. Gopuram

  PP0070 Turmeric Powder Sachet
  £0.50